asma | Siyakwamukela

Bravo Ghosts Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina hundumaaf igama ta'e, wangeela gooftaa Kenya Yesus Kristos, labsuu wanika. Thumela futhi irratti barrulee, duda, faka Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa lokhu sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa agumenti. Maxxansiin lapho okuphambene ngabe jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila aarsaatti okuphambene Waaqayyof dhiyessitan, namas okuphambene jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u okuphambene we abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mata duree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? IT kwaba MENU Yaadein: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

UJesu Kristu Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani amazinga Hin, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii Hin qabuu." "Achitti finance Akka argamu utuu Hin dhaqiin tilmamuun we dada'ama" jedhu. Yesus inni seena nuti Luuqaas bareese keessatti arginu mina namooni jedhan Kanan wal Hin fakkatu. Mina inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Nmuni Jumbo Sanaa, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan we jaallata' jedhani yaaduu … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Biyya sokwehlisa Keessa Male Kan Biyya Umhlangano ezolile

Biyya lafaa lokhu biyya keessa garuu lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii Akka Isaan eegduuf Ukuqagela, lafaa biyya keessaa Akka Isaan baaftuuf ukuba Hin kadhadhu. 16Akkuma lula biyya ezolile yehini Ta'in, isaanis biyya Umhlangano ezolile. 17Dubbiin Kee dhugaa dha, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Joh. 17:15-18] Duuka buutooni uJesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota ukunqanda biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Jaalalii dura waan hunduma akka ta’e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba’a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Joh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta’u iyyu male, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha

Dhuga-baatuun nama waan argee fi dhaga’e himu dha. Nama waan argee fi waan dhaga’e namaa dhoksuu hundmiti keenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga’uf itti gafatama qaba. Namni waan gaarii tokko arge nama dhoksu immo gaarii sana hirmachu namaa nama hin barbane dha. Maree: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf ni lata immo jala dhoksita? NamniDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti abdi kutanetti—gafa nuti roomine addemnu—Waaqayyo nuti mul’ata. Humna fayyisu isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara. Maree: Gafa abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga’e beeka? Mee dhugaa nuuf ba’i. IT kwaba MENU Yaadein: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul’ata mul’ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul’ata? Moo lachanu ta’u danda’aa? SEENSA: … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Inno As Hin Jiru, Ka’eera!

Inno As Hin Jiru, Ka’eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus isa du’a ka’ee isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon amma yeroo Waldaan Kristiyaana waa’ee dhiphina goofta keenya Yesus itti yaadu dha. Haala kana keessatti gaafiin nuti of gaafachuu malu keessa inni tokko, “Yesus maaliif dhiphae? …Yesus maaliif dhiphachuuf male?” kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga’aa nuuf kenna. Maree: Nama biraaf jecha gatii bafte beekta? Namni ati gatii bafte hidhamu, … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Yesus Oolmaa akkamii ukucabanga nuraa?

Wamakhiwani Tesfaye Ayano uJesu oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa imisele phakathi deebifnuuf umdlalo? UJesu Akkas jedhe Warri ani irra oolmaa Qaboo, Warri futhi jaallatan sagalee koo Hoji irra oolchu yokugezela (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo Kee esijulile Kumna, beekumsa abukhali, lubbuu abukhali, qabeenya abukhali, dhaloota ukuletha jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti yehini jedhan. Kanaaf … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesus Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa nu warri yesus gooftaa ta’u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta’un danda’amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta’u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →

Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Izinganekwane

Akuyona indaba yokuthi us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Mina gaarii yeroo nuuf ta'u, Mina nuti itti yaadnee tokko yeroo itti dhamane nuuf rawwamatamu, attamitti ngesonto laata? Mina namni itholakala itti yaadee, izimpi dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu immo attamitti dhiima hubanaa enempilo? Madina gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isa wohlaka Wann gaariin hundinu nuuf Akka iminyaka sagaleen Waaqayyo amandla barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie is kwaphoqa fufa | Qhubeka ukufunda →